• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/09/12 ساعت 22:18

    آنچه از بهر رقیبم شرب خمر است و حرام

    چون به دست ما فتد زمزم مثال است و حلال