• زهره الهیان   ZElahian@

    1400/09/12 ساعت 18:28

    روز حقوق معلولین را گرامی داشته و از سوی کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را به طور جد مطالبه و پیگیری می‌کنیم.