• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/12 ساعت 18:40

    ۱۵سال هست که جهش‌های قیمت انرژی در خط فکری یارانه پنهان(جهانی کردن قیمت) صورت میگیرد.خیلی جالب است که ما وقتی این روش را به چالش میکشانیم دوستان مقابل ما در نقش طلبکار ظاهر میشوند!نتیجه سیاست اقتصادی شما تا فیه ما فیه زندگی مردم را درنوردیده، من پاسخ کدام کار نکرده را بایدبدهم؟