• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/09/12 ساعت 19:23

    صدراعظم فیزیک‌خوانده در روز خداحافظی: در دو سال کرونا فهمیدم چقدر اعتماد به سیاست، علم و گفتمان اجتماعی مهم است.