• حسن کاظمی قمی   hkazemighomi@

    1400/09/12 ساعت 20:31

    ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان است. نظامیان آمریکا از افغانستان فرار کردند اما در حالت دور ایستایی به شرارت و ناامنی ادامه می‌دهند. داعش ابزار جنگ نیابتی است که جایگزین اشغالگری شده است. همگان در مهار آن باید به #افغانستان کمک کنند.