• محمد رستم پور   rostampoortwt@

    1400/09/12 ساعت 20:20

    تا دیروز می‌گفتند تیم جدید نهایتا برجام ظریف رو احیا می‌کنه و پیشنهاد ایران پیش‌نویس ۶ دور مذاکرات قبلیه، امروز میگن به خاطر سخت‌گیری تیم جدید، مذاکرات موفقیت‌آمیز نبوده و ایران درخواست فرابرجامی داشته! تناقض شما رو می‌بینه‌، جیغ می‌زنه می‌ره تو کابینت!