• فضای مجازی، محیط زیست انسانی و تحولات اجتماعی را وارد دنیای جدیدی کرده و حتی ساحت‌های انواع اقتدار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و … را به چالش کشیده است. در این میان اما (متاسفانه) بستری برای موجودات (آدم‌نماهای) جهش‌یافته‌ی چندزیست فراهم کرده که جز با تحقیر ملی، زیستن نمی‌توانند.