• محفل قرآنی جامعه المصطفی شعبه کراچی پاکستان با حضور قاری بین المللی استاد ارجمند آقای کریم منصوری .