• محسن مقصودی   maghsoodi61@

    1400/09/12 ساعت 22:18

    موفقیت یا عدم موفقیت دولت آ.رییسی در اقتصاد بیش از همه چیز وابسته به تحول در نظام بانکی (شفافیت وام‌ها، مهار خلق پول بانکها و هدایت منابع آنها به سمت بخش مولد اقتصاد) است. نگرانی کارشناسان از
    بخش بانکی #سند_تحول ارائه شده توسط دولت جدی است. امیدوارم آ.رییسی تامل و اصلاح کنند.