• متین غفاریان   matin25388@

    1400/09/12 ساعت 21:41

    چارچوب نظری … جنگ ادراکی … جنگ روانی … به عصر پرت‌وپلا به جای مذاکره خوش آمدید