• نسخۀ صوتی: پارادکس هیوم: چگونه پرچم‌دار روشنگری طرفدار عقاید افراطی شد؟
    - احتیاط فلسفی به بزدلی سیاسی منجر می‌شود
    (جولیان باگینی، پراسپکت)
    http://tarjomaan.com/sound/۱۰۴۱۷/