• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/09/12 ساعت 19:28

    دیشب از خانواده‌ای در قروه‌ کردستان نوشتم که پدر نابیناست و درگیر هزینه‌ی رهن منزلند؛ امروز به من گفته شد که با کمال تأسف، ناشنوا هم هست …
    می‌خواهیم کمک‌هزینه‌ی رهن منزلش را بعهده بگیریم؛ موافقید؟!

    #کارخیر