• نشست پایانی این دور از گفتگوهای وین هم آغاز شد . انتظار میرود بعد از این نشست همه هیاتها برای دوره‌ای کوتاه مدت جهت انجام مشورتهای سطح عالی به پایتختهای خود برگردند