• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1400/09/12 ساعت 15:38

    منظور اینه که دو راهی اخلاقی وجود داره که به فکر زندگی خودت باشی یا حامی خانواده و مواردی رفع مسئولیت از خود و انتظار و انداختن مسئولیت گردن خواهر یا برادری که نزدیک پدر و مادر مانده