• عبدالناصر همتی   Hemmati_ir@

    1400/09/12 ساعت 19:47

    از آن سال (۱۳۷۳)با راه اندازی مهمترین نشست علمی وپژوهشی بیمه،زمینه حضور فعال مسؤلین کشور ، مدیران و کارشناسان صنعت بیمه همزمان با #روز_بیمه در سمیناری به نام «بیمه وتوسعه » فراهم شده است و نقش این صنعت در ابعاد مختلف رشد و توسعه اقتصاد کشور بررسی میشود.۲/۳