• کیوان ساعدی   KayvanSaedy_IR@

    1400/09/12 ساعت 21:33

    اگر به خاطر یکی دو خطا کسی را تکفیر کردیم و دایره اسلام / انقلاب / … بیرون دانستیم، بدانیم که خواسته یا ناخواسته مثل #خوارج عمل کردیم.