• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/09/12 ساعت 02:57

    مناظره مایکل لدین، تاریخدان ضد ایرانى، طرفدار براندازى ج ایران با فلینت لورت شنیدنى است! مدیر بحث دیوید ایگناتیوس است. مناظره در ماه مارس ٢٠١٠ برگزار شده است. لورت به لدین مى گوید: ٣١ ساله که شما نئوکان‌ها منتظر سقوط جمهورى اسلامى هستید."
    از مناظره نزدیک ١٢ سال مى گذرد!