• محمد امینی رعیا   aminiroaya@

    1400/09/12 ساعت 17:15

    در اقتصادی که ظرفیت خالی دارد، اگر بانک رها باشد لزوما تخصیص بهینه که منافع کل اقتصاد در آن باشد اتفاق نمی‌افتد. سرمایه اولیه و نسبتهای قانونی بحث دیگریست، مسئله نقطه آغاز فرآیند وام‌دهی و سپرده‌گیری است که در مقاله تشریح شده. جالب است که نه میدانید، نه میخوانید و نه می‌پذیرید!