• محمد رستم پور   rostampoortwt@

    1400/09/11 ساعت 19:44

    یه استخر آلوده رو نمیشه تمیز کرد مگر اینکه یک موتور تصفیه قوی داشته باشی. ذهن و دل آلوده رو با خوندن قرآن چاره کنیم.