• محمد حسین پویانفر   mhpoyanfar@

    1400/09/11 ساعت 03:50

    گفتم ؛ چه جوری با (سرطان) مبارزه کردی؟!
    گفت ؛ مبارزه نکردم ! فقط کنار کشیدم رد شد …
    چقدر عمیق و دقیق گفت …