• باقری کنی: به نمایندگان کشورهای حاضر در گفتگوهای ۴+۱ اعلام کردیم باید تلاش شود که اجازه ندهیم نگاه و رویکرد بازیگران خارج از گفتگوها تاثیر منفی روی #مذاکرات بگذارد.

    #برجام