• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/09/11 ساعت 21:50

    در ازای هر موردی که در فراخوان‌های #کارخیر و با لطف دوستان حل می‌شود، چند مورد مراجعه می‌کنند؛ خدا خودش ظرفیت عنایت کند و کمک کند …