• نجنگیدن شهید میرزا با نیروهای دولتی،مشت محکمی بر دهان کثیف یاوه گویانی بود و هست که مدام تلاش داشته و دارند این شهید دلاور را دشمن مملکت معرفی کنند.
    شاه انگلیسی و خائنان به وطن و مردم، تلاش کردند تا نام شهید میرزا کوچک خان را از ذهن و دل مردم پاک کنند،اما نتوانستند و نمی‌توانند.