• محمد حسین پویانفر   mhpoyanfar@

    1400/09/11 ساعت 10:29

    إیاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا إلا الله
    بترس از ظلم به کسی که یاوری جز خدا ندارد