• این رسم تاریخ است که نام بزرگان،خداپرستان،میهن دوستان و یاران مردم،هیچ گاه از اذهان و دل‌ها بیرون نرود.
    خدا بیامرزد شهید میرزاکوچک خان و دیگر دوستانی که در کنارش شهید شدند و سخت بیازارد تمام دشمنان و تهمت زنندگان او را.