• مهدی فضائلی   m_fazaeli@

    1400/09/11 ساعت 21:47

    اگر امروز مرحوم آیت الله #آذری_قمی زنده شود و با زبان خودش ازجفائی که به #رهبر_انقلاب کرده عذرخواهی کند نابخردانی چون #محسن_کدیور آنرا تکذیب می‌کنند و جعلی می‌خوانند.
    نه تنها شجاعت پذیرش اشتباه خود راندارند تحمل صداقت و شجاعت عذرخواهی دیگران را هم ندارند.
    دگماتیسم شاخ و دم ندارد!