• سجاد بنابی   sadjadb@

  1400/09/11 ساعت 22:35

  «عجب نباشد اگر نعره آید از کفن‌ش»
  اگر به دوره‌ی حاضر سفر کند سعدی

  ز «دل‌برم» ز «نگارم» اثر نبیند اگر
  بر این «عجیج‌م» و «عجق‌م» نظر کند سعدی

  #سعید_سلیمان_پور