• مهدی افشارنیک   mafsharnik@

    1400/09/11 ساعت 12:46

    دلواپس‌های نفتی قراردادکرسنت که شارجه امارات به گاز ما وابسته میشد را کلا برای کشور ضرر میدانند و هزاران فغان میکننداما چس مثقال سواپ گاز ترکمنستان را که قبلا هم انجام میشد را حرکتی استراتژیک حین مذاکرات هسته‌ای میدانند. فرصت‌های کشور را سوزندین حالا دنبال کره گیری از باد هوایید؟