• محمد سرشار   m_sarshar@

    1400/09/11 ساعت 19:02

    تور ماموریتی خانم زهرا طباخی به توییت‌های من کشیده شده.
    این بار را به اعلام هوشیاری بسنده می‌کنم.

    دفعه بعد با احتیاط در اکانت‌های مستقل، تور ماموریتی پهن کنید.