• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1400/09/11 ساعت 22:00

    سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس:

    برای رسیدن به حکومت جهانی امام زمان باید به «قدس» برسیم.

    همه به حمایت از سعودی کثیف جمع شدند اما پس از هفت سال جنگ هنوز نتوانسته کاری انجام دهد.