• خلاف حمزه معتقدم #ظریف یک زمین بایر و بی آب و علفی را که پر بود از مین‌های باقیمانده از سال‌ها جنگ را تحویل گرفت و ابتدا مین‌ها را خنثی کرد و آن زمین بایر و بی آب را تبدیل کرد به زمینی حاصلخیز و آماده کشت … زیر ساختی که امروز از آن زمین می‌شود بهره برداری کرد …