• اقای راننده‌ی اسنپ یار جنگی من، شلوار پلنگی
    من گذاشته … خاک توسرم که امروز این شال پلنگی رو سرم کردم