• بعد از عضویت ایران در پیمان شانگهای
  سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان، از
  خاک ایران،نشان داد،که ایران میتواند،
  با سوآپ گاز ترکمنستان به پاکستان ،
  ترکیه،و عراق،نقش ممتازی در دیپلماسی
  انرژی ایفا نماید.
  #دیپلماسی_انرژی