• ایزد مهرآفرین   izadmehrafarin4@

    1400/09/11 ساعت 11:53

    #آخرین_دوئل:شاید می‌توانست فیلمنامه پیچیده‌تر و جذابتری داشته باشد ولی در نهایت فیلمی است که جذابتهای اجرایی و روایی خودش را دارد و از دیدنش خسته نمی‌شوید و تا پایان همراهیش می‌کنید و پس از تموم شدن فیلم برای مخاطب تمام می‌شود.