• علیرضا قزوه   GhazvehA@

  1400/09/11 ساعت 19:53

  …دوباره بعد صد سال مرور کردم او را
  هنوز روبرویش در بهشت وا بود

  درست بعد صد سال، سری زدم به تاریخ
  هنوز قسمت او دروغ و ناروا بود

  درون کیسه خالو! سر بریده کیست
  مده به کم بهایان سری که کیمیا بود

  سر بریده دیدم میان برف و طوفان
  سری بریده آری ازآن میرزا بود …