• تصویرگری ایرانی کتاب کودک ونوجوان ظرفیت بالایی در قدرتنمایی در عرصه بین الملل دارد ومتأسفانه تاکنون ازآن غفلت شده است
    بایدبرای حضور هوشمند تصویرگران ایرانی دربازارهای بین المللی فکری کرد.

    تصویر:
    عکس منتشره مالک چاپخانه کلمبیایی با کتاب اسپانیایی نردبان جهان استاد محمد رضا سرشار