• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1400/09/11 ساعت 18:48

    سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور (۲۰۲۱ kishINVEX) درحالی امروز به کار خود پایان می‌دهد که سایه #تحریم‌ و #کرونا بر برگزاری این رویداد سنگینی کرده است.