• عباس عبدی   abb_abdi@

  1400/09/11 ساعت 05:28

  جبهه اصلاحات ایران درباره بحران آب بیانیه داد.
  اگر بپرسند که خودتان در این ماجرا چه نقشی داشتید و کجای کارتان اشکال داشت و آیا آنها را طرح و نقد کرده‌اید؟ چه پاسخی دارید؟
  بیانیه سیاسی دادن دوستان هم تبدیل به رفتاری مناسکی شده است.
  بیانیه می‌دهم، پس هستم
  کپی برابر اصل حکومت