• اکثر روزهای زندگی‌ام را در فکر خانه‌هایی شب کرده‌ام که توان خریدشان را ندارم
    - در آن خانۀ بزرگ و زیبای رؤیاهایم، بچه‌هایم هنوز کنارم زندگی می‌کنند
    (دبورا لوی،گاردین، ۱۸۰۰ کلمه، ۱۱ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/neveshtar/۱۰۴۱۵/…