• تئاتر، هنر شریفی است که ولخرجی در آن نوعی گناه محسوب می‌شود. با توجه به بودجه پایین تئاتر، باید به گونه‌ای عمل کرد که تعداد بیشتری از کارگردانان بتوانند نمایش خود را به صحنه ببرند.