• حالا به اینکه من خیلی #رفیق باز نیستم کاری ندارم ولی دیدن رفیق قدیمی یه حال دیگه داره، اینکه فقط یه کلمه یه خاطره مشخصو یادتون میاره و از ته دل میخندین،و حتی یک اسم میتونه اشکتونو در آره،امروز یکی از قدیمترین دوستامو بعد از دوسال میبینم و ذوق مرگم ….