• سردار #قاآنی خطاب به #آمریکا: با کوچک‌ترین حرکت ‌دندان‌تان ‌را خرد می‌کنیم‌

    سال‌های سال آمریکا حرف ازتحریم روی میزو زیر میز می‌زند اما توان و ظرفیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و اقتدار و عزت این ملت به حدی رسیده که می‌دانند اگرکوچکترین حرکتی کنید دندان‌های شما دردهانتان خورد می‌شود