• باتفاق ریاست محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسه بسیار خوبی با رایزن فرهنگی ایران دراسپانیا وهمچنین زبان آموزان زبان فارسی داشتیم.نکته جالب این بود که استاد زبان فارسی آنان یک اسپانیایی بود که به زبان فارسی تسلط کامل داشت. علیرغم محدودیت‌های ساختاری، فعالیت‌های رایزنی چشمگیر بوده است