• محمد رستم پور   rostampoortwt@

    1400/09/11 ساعت 20:22

    سریال طنز «پلاک ۱۳» در سوژه، پرداخت، تصویر، بازیگری و کارگردانی حداقل ده سال از جامعه ایران عقب است. یک ارتجاع تصویری محض!