• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/09/11 ساعت 22:00

    موردی معرفی شده که تقاضای کمک داشته برای رفع‌دین-بابت اجاره بدهکار است- و نیز کمک برای رهن منزل؛ دوستانی مراجعه کرده و دیده‌اند که پدر خانواده نابیناست …
    بااین‌وجود گفته اگر سرمایه‌ی جزئی داشته باشم مغازه‌ای می‌زنم و با همسرم کار می‌کنم …