• علیرضا زاکانی   arzakani4@

    1400/09/11 ساعت 16:33

    عالم مجاهدوفرزانه حضرت‌آیت‌الله‌رضی‌شیرازی عمربابرکت خودراصرف تربیت شاگردان مکتب اهل‌بیت‌ و ترویج معارف اسلامی نمودند. سوابق علمی،مبارزاتی‌وانقلابی ایشان چراغ هدایتی درزمانه کنونی است.درگذشت این فقیه اندیشمندرابه بیت معززایشان،شاگردان‌ورهروان این عالم گرانمایه تسلیت عرض می‌نمایم.