• در جلسه کمیسیون اصل نود با وزیر بهداشت، آقای عین اللهی ضمن اذعان به #کمبود_پزشک تعهد داد ظرفیت‌های پذیرش رشته پزشکی افزایش پیدا کند.
    همچنین وزیر بهداشت قول داد در راستای انحصارزدایی، آئین نامه جدید تاسیس #داروخانه با قوت اجرا شود.
    کمیسیون پیگیر اجرای وعده‌های وزیر خواهد بود.