• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/11 ساعت 13:25

    مهمترین علت انتصابات روز افزون خویشاوندی، این است که افراد عادی برای آنان غیرقابل اعتماد شده‌اند.
    این راه ادامه منطقی رد صلاحیت‌های سیاسی در سطوح بالاتر است.
    دایره مدیران کشور هر روز کوچکتر از دیروز