• لعنت خدا و مردم بر تمام کسانی که به شهید میرزا و امثال او خیانت کردند و در مظلومیت کامل جان شان را به لب رسانده و گرفتند.
    بعد از شهادت نیز او را آماج تهمت‌ها قرار داده و به امر شاه انگلیسی،دروغ‌های فراوان به این شهید مظلوم بستند تا از چشم مردم بیفتد،اما نیفتاد و نخواهد افتاد.