• پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند :

    شما نمی‌ توانید تمام مردم را از اموال خود بهره‌مند کنید پس آن‌ها را از اخلاق خود بهره‌مند سازید .

    إنکم لن تسعوا الناس بأموالکم فسعوهم بأخلاقکم .

    أمالی شیخ صدوق / مجلس۳، حدیث ۹